Vernepleier i psykisk helse

 • Er autorisert helsepersonell og har legemiddelkompetanse
 • Har god kompetanse på målretta miljøarbeid
 • Har kompetanse og ferdigheter om ulike kartleggings-, tiltak- og evalueringsverktøy
 • Har kunnskap om tilrettelegging av miljø- og relasjonsbetingelser
 • Har god kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Har kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid
 • Kan koordinere tjenester mellom ulike aktører og forvaltningsnivåer
 • Har god kunnskap om nettverksbygging på både individ- og systemnivå
 • Ser sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom
 • Har god kompetanse om selvbestemmelse og kan metoder for å styrke brukermedvirkning, utforme og gjennomføre individuelle tiltak i samarbeid med den enkelte
 • Har kompetanse på årsaker og forhold som påvirker kognisjon og atferd
 • Har kunnskap og ferdigheter til å forebygge bruk av tvang og makt
 • Har god kompetanse på lovverk som regulerer bruk av tvang og makt
Neste