Vernepleier i demensomsorgen

 • Har både helse- og sosialfaglige kompetanse som er viktig i et tverrfaglig tilbud
 • Er autorisert helsepersonell og har legemiddelkompetanse
 • Har kunnskap om juridiske og etiske rammer for velferdstjenester
 • Har et sterkt brukerfokus og individuell tilrettelegging styrende for tjenesteutforming
 • Legger til rette for økt livskvalitet og personsentrert omsorg
 • Fokuserer på samspill mellom mennesker, hverdagsaktiviteter og meningsfull fritid
 • Har kunnskap om velferdsteknologi og hjelpemidler
 • Har god kunnskap om miljøterapeutisk arbeid på individ, gruppe og systemnivå
 • Kan tilrettelegging av miljø- og relasjonsbetingelser
 • Har kunnskap og ferdigheter til å forebygge unødvendig bruk av tvang og makt
 • Har god kunnskap om lovverk som regulerer bruk av tvang og makt
Neste