Kompass for en ny sosialpolitikk

Investering i sosialpolitikk er å investere i fellesskapet

Sosialpolitikk er en investering, ikke en utgift. Å investere i fellesskoler, gode boforhold og et arbeidsliv som inkluderer flest mulig, er samfunnsøkonomisk lønnsomt. En sterk velferdsstat og gode sosiale velferdsordninger gir alle mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet.

Investering i sosialpolitikk er å investere i beredskap

En godt utbygd velferdsstat gir tillit til at vi får hjelp om vi trenger det. Tillit mellom mennesker og til samfunnet er vår aller viktigste beredskap. I samfunn med lav tillit, øker faren for utenforskap, ensomhet og i ytterste konsekvens radikalisering for å finne fellesskap.

Likeverdsamfunnet skapes gjennom sosialpolitikk

Vi er ikke født like, men vi skal sikres like muligheter. FOs mål er likeverdsamfunnet: et samfunn der alle skal ha lik rett til verdige liv, uavhengig av forutsetninger og utgangspunkt. Det oppnår vi gjennom god sosialpolitikk som utjevner sosiale og økonomiske forskjeller.

Det viktigste er å forebygge

Forebygging handler om å hindre at problemer oppstår, og å løse problemer før de vokser seg for store. Det er den beste investeringen for både den enkelte og for samfunnet. God sosialpolitikk må derfor handle om å forebygge sosiale problemer og kriser før de oppstår.

Sosialarbeidernes posisjon må styrkes for å løse sosiale problemer

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere jobber hver dag for å nå sosialpolitikkens mål. Da må vi ha gode lønns- og arbeidsforhold. Vi må også ha tid, tillit og nok kolleger til å gjøre jobben vår.

Neste