Vedtektene 2023-2027 (nynorsk)

Arbeidsutvalet er utøvande og høgste FO-organ mellom landsstyremøta.

Arbeidsutvalet består av fem medlemmar (jf. § 5.3).

Administrativ leiar møter i arbeidsutvalet.

Representanten for tilsette møter med tale- og forslagsrett når dette organet behandlar saker som gjeld dei tilsette.

Arbeidsutvalet og medlemmane av arbeidsutvalet har heilskapleg ansvar for politikken til FO.

Ansvarsområdet til arbeidsutvalet:
a. Representere FO overfor omverda.
b. Disponere vedtekne budsjett og godkjenne rekneskap.
c. Ta seg av løpande saker.
d. Leie arbeidet med tariffoppgjer i samsvar med formålet til forbundet, og med målsetjingane og prioriteringane som er vedtekne.
e. Tilsetje den administrative leiinga for FO.
f. Følgje opp og ha regelmessig kontakt med avdelingane.
g. Behandle søknader om medlemskap, jf. § 3, punkt 2.
h. Koordinere dei organisatoriske og politiske førebuingane til landsstyremøte og landsmøtet.
i. Drive politisk påverknadsarbeid.
j. Koordinere det profesjonsfaglege arbeidet i FO.
k. Behandle og førebu saker frå avdelingane for landsstyret.

Medlemmane har møteplikt til arbeidsutvalet. Arbeidsutvalet er vedtaksdyktig når minst tre av medlemmane er til stades. Alle saker i arbeidsutvalet blir avgjorde ved alminneleg fleirtal. Ved likt røystetal har leiar dobbeltrøyst.

Det blir ført protokoll frå møta. Landsstyret tek protokollen til etterretning.

Forbundsleiar har fullmakt til å fatte vedtak mellom arbeidsutvalsmøta når dette er nødvendig. Slike vedtak blir lagde fram for arbeidsutvalet ved førstkomande møte.

Neste