Vedtektene 2023-2027 (nynorsk)

Landsstyret er høgste FO-organ i landsmøteperioden.

 1. Landsstyret består av:
  a. Arbeidsutvalet
  b. Leiarane for avdelingane
  c. Landsmøtevalde representantar frå avdelingane, jf. § 5.3, pkt. 11.2.
  d. Éin landsmøtevald representant frå velferdsvitarane, jf. § 5.3. pkt. 11.3
  e. Éin representant for FO-studentane
 2. Desse tiltrer landsstyret med tale- og forslagsrett:
  a. Éin representant frå FO-studentane. Medlemmen som skal representere FO-studentane i landsstyret, representanten som tiltrer, og to personlege varaar for desse, blir valde på årsmøtet til FO-studentane.
  b. Éin representant for dei tilsette. Denne, pluss ein vararepresentant, blir vald av og blant dei tilsette i FO. Representasjonen er meint å vareta § 9-19 i hovudavtalen.

For leiarane av avdelingane er nestleiarane vararepresentantar.

Avdelingsrepresentantane i landsstyret møter fast i dei respektive representantskapa og avdelingsstyra.

Landsstyret blir kalla inn minst fem gongar i året. Innkalling skal skje skriftleg, med minst fire vekers varsel. Arbeidsutvalet kallar elles inn landsstyret når det er påkravd, eller når minst 2/3 av avdelingsrepresentantane i landsstyret krev det.

Landsstyret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av medlemmane er til stades.

Alle saker i landsstyret blir avgjorde ved alminneleg fleirtal. Ved likt røystetal gjeld røysta til leiar som dobbeltrøyst. Unnataket er ved val av leiar: Valet blir her avgjort ved loddtrekning etter ei andre votering.

Det blir ført protokoll frå landsstyremøta.

 1. Ansvarsområdet til landsstyret:
  a. Vedta handlingsplanar på dei ulike politikkområda.
  b. Vedta budsjett.
  c. Vedta overordna tariffpolitikk.
  d. Vedta målsetjingar og prioriteringar for forbundet før kvart tariffoppgjer.
  e. Opprette stillingar lokalt.
  f. Fastsetje løns- og arbeidsvilkår for tillitsvalde.
  g. Setje i verk suspensjon dersom tillitsvalde lokalt eller sentralt i organisasjonen ikkje utfører vervet sitt i tråd med vedtekter og overordna politiske dokument.
  h. Utføre suppleringsval til landsmøtevalde organ ved fråfall.
  i. Velje forhandlingsutval for to år for sentrale tariffområde, og vedta mandat for desse.
  j. Velje velferdsvitarutval.
  k. Velje ein delegat med vara frå velferdsvitarutvalet til landsmøtet etter innstilling frå valkomiteen. Jf. § 5.2. og § 10.2.
  l. Opprette rådgivande utval etter behov.
  m. Behandle søknader om oppretting av landsomfattande og fylkesoverskridande klubbar.
  n. Slå fast grensene for organisasjonsområdet til kvar enkelt avdeling.
  o. Slå fast dei økonomiske rammevilkåra for avdelingane.
  p. Behandle dispensasjonssøknader frå avdelingane når det gjeld samansetjing av avdelingsstyret.
  q. Behandle innsende skildringar og rekneskapar frå avdelingane.
  r. Ha det overordna ansvaret for kompetanse- og opplæringsplan for alle tillitsvalde.
  s. Ha eit særskilt ansvar for å vareta interessene til profesjonane.
  t. Opprette tre profesjonsråd, og velje medlemmar til kvart av desse. Fylkesavdelingane sender inn forslag til medlemmar til valkomiteen, som innstiller til landsstyret.
  u. Vere ankeinstans for godkjenningsordningane.
  v. Fremje profesjonsfaglege spørsmål i den offentlege debatten.
  w. Behandle saker som er fremja av avdelingane.
  x. Velje ein setjevalkomité med tre medlemmar minimum seks månader før landsmøtet. Desse skal innstille på medlemmar av valkomiteen.
Neste