Vedtektene 2023-2027 (nynorsk)

Alle medlemmar som er omfatta av arbeidsstans (streik eller lockout etter vedtak i medhald av § 18), har rett på stønad. Satsane for stønad fastsetjast av landsstyret.

Dersom medlemmar tek anna arbeid, må dei gi melding om dette til streike- eller lockoutkomiteen i avdelinga. Stønaden fell bort så lenge medlemmen har slikt arbeid.

Medlemmar som er utskrivne til vernepliktteneste når arbeidsstansen blir sett i verk, får stønad frå den dagen dei blir dimitterte.

Neste