Vedtektene 2023-2027 (nynorsk)

§ 16.1 Kontingent

Kontingent er å forstå som det medlemmane betaler for medlemskapen i FO.

Landsmøtet fastsetjer den ordinære kontingenten for yrkesaktive medlemmar.

Kontingenten for dei andre medlemskategoriane blir vedteke av landsstyret.

Kontingenten for yrkesaktive medlemmar blir fortrinnsvis betalt gjennom lønstrekk.

§ 16.2 Avdelingstilskot

Avdelingstilskotet fastsetjast av landsstyret under den årlege budsjettbehandlinga.

§ 16.3 Ekstrakontingent ved arbeidsstans

Ved arbeidsstans i samband med tariffkrav kan landsstyret vedta ekstrakontingent.

Neste