Vedtektene 2023-2027 (nynorsk)

§ 12.1 Organisasjonsområdet til klubben

Alle FO-medlemmar som er tilsette i ei verksemd, skal som hovudregel organiserast i ein felles klubb.

Alt etter korleis verksemda er organisert, kan enkelte klubbar vere avdelingsoverskridande eller landsomfattande.

Oppretting av avdelingsoverskridande og landsomfattande klubbar blir godkjend av landsstyret (jf. § 7).

§ 12.2 Klubbansvar

Klubben vel tillitsvalde etter hovudavtalen, som representerer medlemmane overfor arbeidsgivar.

I tillegg vel klubben representantar til representantskapet til avdelinga.

§ 12.3 Klubboppgåver

Dei viktigaste oppgåvene til klubben er å:

• Vareta interessene til FO-medlemmane som arbeidstakarar og profesjonsutøvarar innanfor verksemdene.
• Arbeide for å rekruttere og halde på medlemmar.
• Arrangere medlemsmøte etter behov.

§ 12.4 Organisering av klubben

Klubbane blir normalt sett organiserte etter ein allmøtemodell, men kan organiserast etter ein representantskapsmodell, alt etter storleik, geografiske forhold osv. Ei slik organisering må godkjennast av avdelingsstyret etter søknad frå klubben.

Avdelingsoverskridande klubbar blir vanlegvis organiserte etter representantskapsmodellen.

I allmøtemodellen blir alle klubbmedlemmane kalla inn til års- og medlemsmøte.

I representantskapsmodellen er det dei FO-tillitsvalde i organisasjonsområdet til klubben som blir kalla inn til års- og representantskapsmøte.
Representantskapsmodellen føreset at det blir lagt til rette for medlemsmøte eller liknande innanfor dei enkelte avgrensa, geografiske, administrative/organisatoriske eller andre einingane av organisasjonsområdet til FO-klubben.

§ 12.5 Årsmøtet til klubben

Årsmøtet er høgste klubbmyndigheit, og blir arrangert minimum kvart andre år. Det blir kalla inn til årsmøte med minst 14 dagars varsel. Årsmøtet blir halde innan utgangen av februar.

Dagsordenen for årsmøtet ser slik ut:

 1. Opning
 2. Konstituering
  2.1. Lovgrunnlag for innkallinga
  2.2. Val av dirigent(ar)
  2.3. Val av sekretær(ar)
  2.4. Val av protokollkomité
  2.5. Godkjenning av dags- og forretningsorden
 3. Årsmelding
 4. Innkomne forslag
 5. Val av
  5.1. Hovudtillitsvald
  5.2. Klubbstyre: Leiar og styremedlemmar (eventuelt angitt som nestleiar/sekretær, kasserar, profesjonsfagleg ansvarlege / styremedlemmar m.m.)
  5.3. Representant(ar) til representantskapet i avdelinga
  5.4. Andre val

Klubbar som har eigen økonomi, må i tillegg behandle rekneskap og budsjett.

Alle saker i årsmøtet til klubben blir avgjorde med alminneleg fleirtal. Årsmøteprotokollen skal gjerast tilgjengeleg for alle medlemmar i klubben.
Protokollen skal sendast til avdelinga seinast fire veker etter årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan haldast etter vedtak i klubbstyret, medlemsmøtet/representantskapet, eller når minst 1/3 av medlemmane krev det skriftleg. Det blir kalla inn med minst éi vekes varsel, og kan berre fatte vedtak i saker som er melde i innkallinga.

Neste