Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

Landsstyret er FOs høyeste organ i landsmøte-perioden.

 1. Landsstyret består av:
  a. Arbeidsutvalget
  b. Lederne for avdelingene
  c. Landsmøtevalgte representanter fra avdelingene, jf. § 5.3, pkt. 11.2.
  d. 1 landsmøtevalgt representant fra velferdsviterne jf. § 5.3. pkt. 11.3
  e. 1 representant for FO-studentene
 2. Disse tiltrer landsstyret med tale- og forslagsrett:
  a. En representant fr FO-studentene. FO-studentenes medlem av landsstyret, og representanten som tiltrer, samt to personlige vara for disse, velges på FO-studentenes årsmøte.
  b. En representant for de ansatte. Denne, samt en vararepresentant, velges av og blant de ansatte i FO. Representasjonen er ment å ivareta hovedavtalens § 9-19.

For lederne i avdelingene er nestlederne vararepresentanter.

Landsstyrets avdelingsrepresentanter møter fast i de respektive representantskap og avdelingsstyrer.

Landsstyret innkalles minst 5 ganger i året. Innkalling skal skje skriftlige med minst 4 ukers varsel. Arbeidsutvalget innkaller ellers landsstyret når det er påkrevet, eller når minst 2/3 av landsstyrets avdelingsrepresentanter krever det.

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede.

Alle saker i landsstyret avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme, unntatt ved valg av leder, da avgjøres valget ved loddtrekning etter andregangs votering.

Det føres protokoll fra landsstyrets møter.

 1. Landsstyrets myndighetsområde:
  a. Vedta handlingsplaner på de ulike politikkområdene.
  b. Vedta budsjett.
  c. Vedta overordnet tariffpolitikk.
  d. Vedta forbundets målsetninger og prioriteringer foran hvert tariffoppgjør.
  e. Opprette stillinger lokalt.
  f. Fastsette lønns- og arbeidsvilkår for tillitsvalgte.
  g. Foreta suspensjon dersom tillitsvalgte lokalt eller sentralt i organisasjonen ikke utfører sitt verv i tråd med vedtekter og overordna politiske dokumenter.
  h. Foreta suppleringsvalg til landsmøtevalgte organer ved frafall.
  i. Velge forhandlingsutvalg for 2 år for sentrale tariffområder og vedta mandat for disse.
  j. Velge velferdsviterutvalg
  k. Velge en delegat m/vara fra velferdsviterutvalget til landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Jf. § 5.2. og § 10.2.
  l. Opprette rådgivende utvalg etter behov.
  m. Behandle søknader om opprettelse av landsomfattende og fylkesoverskridende klubber.
  n. Fastsette grensene for den enkelte avdelings organisasjonsområde.
  o. Fastsette de økonomiske rammebetingelsene for avdelingene.
  p. Behandle dispensasjonssøknader fra avdelingene vedrørende sammensetning av avdelingens styre.
  q. Behandle innsendt beretning og regnskap fra avdelingene.
  r. Ha overordnet ansvar for kompetanse- og opplæringsplan for alle tillitsvalgte.
  s. Ha et særskilt ansvar for å ivareta profesjonenes interesser.
  t. Opprette tre profesjonsråd og velge medlemmer til hvert av disse. Fylkesavdelingene sender inn forslag på medlemmer til valgkomiteen, som innstiller til landsstyret.
  u. Være ankeinstans for godkjenningsordningene.
  v. Fremme profesjonsfaglige spørsmål i den offentlige debatten.
  w. Behandle saker fremmet av avdelingene.
  x. Velge settevalgkomite bestående av tre medlemmer minimum seks måneder før landsmøtet. Disse skal innstille på medlemmer av valgkomiteen.
Neste