Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

§ 21.1 Grunn til suspensjon og ekskludering

Et medlem kan suspenderes eller ekskluderes dersom vedkommende setter seg utover disse vedtekter, forbundets etiske grunnlagsdokument eller på annen måte anses å ha handlet til alvorlig skade for sitt yrke eller FO.

Et medlem kan suspenderes eller ekskluderes dersom vedkommende er tilsluttet rasistiske/nazistiske og/eller fascistiske organisasjoner eller gir til kjenne at de støtter slike.

§ 21.2 Vedtak om suspensjon og ekskludering

Arbeidsutvalget kan fatte vedtak om suspensjon. Dersom grunnlaget er av yrkesetisk karakter behandles saken etter forutgående behandling og innstilling fra Yrkesetisk råd. Vedtak gjelder inntil landsstyret fatter vedtak om eksklusjon/frifinnelse.

§ 21.3 Ankeadgang

Vedtak om suspensjon kan innen en – 1 – måned etter at medlemmet har fått skriftlig varsel om det, påankes til landsstyret uten at klagen har oppsettende virkning. Forvaltningslovens bestemmelser gjøres gjeldende.

§ 21.4 Gjenopptak som medlem

Et medlem som har vært ekskludert, kan gjenopptas som medlem etter vedtak av landsstyret.
Den suspenderte/ekskluderte har adgang til å bringe avgjørelsen inn for landsmøtet.

§ 21.5 Møterett ved behandling

Et medlem som er foreslått suspendert/ekskludert har rett til å redegjøre for sitt syn i forkant av arbeidsutvalgets/landsstyrets behandling. På hvilken måte avtales i hvert enkelt tilfelle i forhold til praktiske hensyn.

Neste