Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

Alle medlemmer som omfattes av arbeidsstans (streik eller lockout etter vedtak i henhold til § 18) har rett på stønad. Satsene for stønad fastsettes av landsstyret.

Tar medlemmer annet arbeid, må de gi melding om dette til avdelingens streike- eller lockoutkomite. Så lenge medlemmet har slikt arbeid, faller stønad bort.

Medlemmer som er utskrevet til vernepliktstjeneste da arbeidsstansen ble satt i verk, får stønad fra den dagen de blir dimittert.

Neste