Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

§ 12.1 Klubbens organisasjonsområde

Som hovedregel skal alle FO-medlemmer ansatt i en virksomhet organiseres i en felles klubb.

Enkelte klubber kan være avdelingsoverskridende eller landsomfattende, alt etter den enkelte virksomhetens organisering.

Opprettelse av avdelingsoverskridende og landsomfattende klubber godkjennes av Landsstyret (jf. § 7).

§ 12.2 Klubbens ansvar

Klubben velger tillitsvalgte etter hovedavtalen som representerer medlemmene overfor arbeidsgiver.

Klubben velger også representanter til avdelingens representantskap.

§ 12.3 Klubbens oppgaver

Klubbens viktigste oppgaver er å:

 • Ivareta FO-medlemmenes interesser som arbeidstakere og profesjonsutøvere innenfor virksomhetene.
 • Arbeide for å rekruttere og beholde medlemmer.
 • Avholde medlemsmøter etter behov.

§ 12.4 Klubbens organisasjonsmodell

Klubbene organiseres normalt etter allmøtemodell, men kan organiseres etter en representantskapsmodell, avhengig av størrelse, geografiske forhold mv. Slik organisering må godkjennes av avdelingens styre etter søknad fra klubben.

Avdelingsoverskridende klubber organiseres normalt etter representantskapsmodellen.

I allmøtemodellen innkalles alle klubbens medlemmer til års- og medlemsmøter.

I representantskapsmodellen er det de FO-tillitsvalgte i klubbens organisasjonsområde som innkalles til års- og representantskapsmøter. Representantskapsmodellen forutsetter at det tilrettelegges for medlemsmøter eller lignende innen de enkelte avgrensede, geografiske, administrative/organisatoriske eller andre enheter av FO-klubbens organisasjonsområde.

§ 12.5 Klubbens årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes minimum hvert andre år. Klubbens årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
  2.1. Innkallingens lovlighet
  2.2. Valg av dirigent(er)
  2.3. Valg av sekretær(er)
  2.4. Valg av protokollkomite
  2.5. Godkjenning av dagorden og forretningsorden
 3. Årsberetning
 4. Innkomne forslag
 5. Valg av
  5.1. Hovedtillitsvalgt
  5.2. Klubbstyre: Leder og styremedlemmer (eventuelt betegnet som nestleder/sekretær, kasserer, profesjonsfaglig ansvarlige/styremedlemmer m.m.).
  5.3. Representant(er) til representantskapet i avdelingen.
  5.4. Andre valg

Klubber som har egen økonomi, må også behandle regnskap og budsjett.

Alle saker i klubbens årsmøte avgjøres med alminnelig flertall. Årsmøteprotokollen skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer i klubben.
Protokollen skal sendes til avdelingen senest fire uker etter årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter vedtak i klubbstyret, medlemsmøtet/representantskapet, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det innkalles med minst en ukes varsel, og kan bare gjøre vedtak i de saker som er meldt i innkallingen.

Neste