Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

§ 11.1 Avdelingens organisasjonsområde

Landsstyret fastsetter grensene for den enkelte avdelings organisasjonsområde, jf. § 7, pkt. l.

Avdelingen organiserer medlemmer av FO som arbeider eller studerer i avdelingens organisasjonsområde. For andre medlemmer gjelder bostedsadresse. Landsstyret avgjør unntak fra disse bestemmelsene.

Oppdeling eller sammenslåinger av avdelinger skal behandles av landsmøtet.

§ 11.2 Avdelingens oppgaver

Avdelingen skal legge opp sin aktivitet i tråd med landsmøtets og landsstyrets prioriteringer.

Avdelingen har følgende hovedarbeidsoppgaver:

 1. Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
 2. Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt klubb- og tillitsvalgtapparat innenfor alle sektorer og tariffområder.
 3. Støtte og bistå de klubbtillitsvalgte.
 4. Være bindeledd mellom medlem/klubb og forbundskontor i medlemssaker.
 5. Drive tillitsvalgtskolering og avholde tillitsvalgtkonferanser.
 6. Samarbeide med andre avdelinger om tillitsvalgtskolering og bygging av avdelingsoverskridende klubber.
 7. Drive aktiv medlemsverving og medlemsbevaring.
 8. Sørge for at medlemmene får et profesjonsfaglig tilbud på fylkesnivå.
 9. Støtte opp om det helse- og sosialpolitiske arbeid i forbundet og gi klubbene nødvendig støtte på dette området.
 10. Drive politisk påvirkningsarbeid.
 11. Opprette, skolere og opprettholde lokallag av FO-studentene ved studiestedene i fylket.
 12. Verve studenter ved bachelor- og masterutdanningene.
 13. Arrangere årsmøter og representantskapsmøter i avdelingen.
 14. Fremme aktuelle saker for landsstyret.
 15. Samarbeide med andre fagorganisasjoner, profesjoner og ulike brukergrupper der dette er formålstjenlig.
 16. Sende beretning og regnskap til landsstyret.

§ 11.3 Avdelingens årsmøte

Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet og avholdes hvert andre år innen utgangen av mars.

Avdelingsstyret innkaller til årsmøtet med minst seks ukers varsel. Medlemmer og klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet, må gjøre dette minst fire uker før årsmøtet holdes.

Saker til årsmøtet med styrets innstilling, gjøres tilgjengelig for medlemmene minst to uker før årsmøtet holdes. Saker som ikke er ført opp på dagsorden, kan behandles dersom 2/3 av årsmøtet ønsker dette.

Alle saker i avdelingens årsmøte avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme, unntatt ved valg av leder, da avgjøres valget ved loddtrekning etter andregangs votering.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
  2.1. Innkallingens lovlighet
  2.2. Valg av dirigent(er)
  2.3. Valg av sekretær(er)
  2.4. Valg av protokollkomite
  2.5. Valg av redaksjonskomite
  2.6. Valg av tellekorps
  2.7. Godkjenning av sakliste og dagsorden
  2.8. Godkjenning av forretningsorden
 3. Årsberetning
 4. Regnskap og kontrollkomiteens beretning
 5. Innkomne forslag og avdelingens handlingsprogram
 6. Økonomi
  6.1. Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden
  6.2. Budsjett
 7. Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.4).
 8. Valg av:
  8.1. Avdelingsstyret: Leder, nestleder(e), avdelingssekretærer og minst fem styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig ansvarlig for hver profesjon, samt en kassererfunksjon.
  8.2. Profesjonsfaglige utvalg
  8.3. Rådgivende utvalg
  8.4. Valgkomite
  8.5. Kontrollkomite
  8.6. Andre utvalg

Leder, nestleder(e), avdelingssekretær(er) velges for en periode på fire år. Øvrige valg gjøres for en periode på to år.

Valgbare er alle medlemmer av avdelingen som er ajour med kontingenten.
Avdelingens representantskap møter med tale-, forslags- og stemmerett.
Andre medlemmer av avdelingen har møte-, tale og forslagsrett.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter vedtak i avdelingens styre, representantskap, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det innkalles med minst tre ukers varsel og kan bare gjøre vedtak i de saker som er meldt i innkallingen.

Avdelingen sender innen fire uker etter årsmøtet kopi av protokollen til FOs arbeidsutvalg. Kopien skal omfatte årsberetning og regnskap, jf. § 11.2, samt kontrollkomiteens beretning.

§ 11.4 Avdelingens representantskap

Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene.

Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i avdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, lederne for avdelingens utvalg og representantene fra FO-studentene.

Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet.

Avdelingsstyret innkaller representantskapet til møte minst to ganger i året.
Representantskapets medlemmer innkalles med minst fire ukers varsel.

Avdelingsstyret innkaller ellers representantskapet når det finner det påkrevet eller når minst 2/3 av representantskapets medlemmer krever det.

Representantskapet behandler forslag til saker og valg av delegater til landsmøtet, og nominasjon av representant til landsstyret med vara. Dette skjer innenfor de frister som framgår av § 5.

Representantskapet velger året før årsmøtet en settevalgkomite på tre medlemmer. Settevalgkomiteen innstiller på medlemmer til valgkomiteen som skal velges på årsmøtet, og fungerer mellom årsmøtene.

Det året det ikke er årsmøte, vedtar representantskapet avdelingens budsjett samt godkjenner avdelingens regnskap for foregående år.

Alle saker i representantskapet avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme, unntatt ved valg av leder, da avgjøres valget ved loddtrekning etter andregangs votering.

Det føres protokoll fra representantskapsmøtene.

§ 11.5 Avdelingsstyret

Avdelingsstyret er avdelingens utøvende organ. Avdelingsstyret sammensettes slik at ingen profesjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Avdelingsstyrets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.

Avdelingens landsstyrerepresentant(er) møter fast i avdelingsstyret med tale-, forslags- og stemmerett.

FO-Studentene velger to representanter til avdelingsstyret, hvorav den ene har tale- forslags- og stemmerett. Den andre representanten har tale- og forslagsrett. Der avdelingen omfatter flere enn ett lokallag, velges det en representant med tale– og forslagsrett for hvert av de øvrige lokallagene.

Avdelingsstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Avdelingsstyret fører protokoll fra sine møter.

Avdelingsstyrets arbeidsutvalg består normalt av leder, nestleder og avdelingssekretær, og fungerer mellom styremøtene etter fullmakt gitt av avdelingsstyret.

Mellom møtene i avdelingsstyrets arbeidsutvalg har leder fullmakt avgitt av avdelingsstyrets arbeidsutvalg.

§ 11.6 Avdelingenes utvalg

§ 11.6.1 Kontrollkomite

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal påse at vedtak og økonomiske disposisjoner følges opp i tråd med lovlig fattede vedtak. Kontrollkomiteen legger fram sin beretning på årsmøtet. Medlemmer i kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv som organisasjonstillitsvalgt i avdelingen.

§ 11.6.2 Valgkomite

Valgkomiteen består av like mange medlemmer fra hver valgseksjon. Valgkomiteen velges av årsmøtet, og forbereder valg til påfølgende årsmøte, samt suppleringsvalg i perioden og delegater til landsmøtet.

§ 11.6.3 Rådgivende utvalg

Representantskapet eller avdelingens styre oppnevner de rådgivende utvalg som er nødvendige for å ivareta avdelingens oppgaver. Møter i rådgivende utvalg er å anse som deltagelse i avdelingens styrende organer.

§ 11.6.4 Profesjonsfaglige utvalg

Profesjonsfaglig utvalg velges for hver valgseksjon med profesjonsfaglig ansvarlig som leder eller det velges et felles profesjonsfaglig utvalg.

Neste