Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

§ 10.1 Kontrollkomite

Landsmøtet velger en sentral kontrollkomite som har til oppgave å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort, er i samsvar med vedtekter og vedtak i landsmøtet, landsstyret og AU.

Medlemmer i kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv som organisasjonstillitsvalgte i FO.

§ 10.2 Valgkomite

Valgkomiteen, jf. § 5.3, pkt. 11.5, skal ha følgende sammensetning.

Alle valgseksjonene skal være representert og ingen profesjon skal ha flertall alene. Hver valgseksjon har to vararepresentanter, 1. og 2. vara. Leder i valgkomiteen skal ha to vararepresentanter, 1. og 2. vara, som velges blant valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteens oppgaver mellom landsmøtene er å innstille overfor landsstyret:

 • Kandidater for supplering til landsmøtevalgte verv i perioden.
 • Medlemmer av profesjonsråd.
 • Medlemmer i velferdsviterutvalget jf. §7
 • Delegat med vara fra velferdsviterutvalget til landsmøtet jf. § 7

§ 10.3 Profesjonsråd

Profesjonsrådene har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser i spørsmål som gjelder bachelorutdanningene og masterutdanningene og utdanninger utover bachelornivå, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre profesjonsfaglige spørsmål.

Det velges tre profesjonsråd som ledes av hvert sitt medlem av Arbeidsutvalget. Profesjonsrådene består av åtte medlemmer hver.

Velferdsviterutvalget har en representant i profesjonsrådet for sosionomer.

FO-studentene kan velge inn en representant med vara fra respektiv utdanning.

Profesjonsrådet skal særlig:

 1. Stimulere til ideskaping, nettverksbygging og debatt innen de ulike arbeidsområder og profesjoner.
 2. Bidra til å kritisk utvikle profesjonsfaget innen forskning, utdanning og i praksisfeltet.
 3. Utvikle og legge til rette for samarbeid mellom profesjonene og andre fagmiljøer.
 4. Gi råd i sentrale spørsmål som gjelder den enkelte profesjon, utdanning, kompetansebehov, yrkesetikk mv.
 5. Sikre samarbeid og sammenheng mellom arbeidet i profesjonsrådene.
 6. Ha ansvar for å utvikle kontakt og samarbeid med de lokale profesjonsutvalgene.
 7. Synliggjøre profesjonenes kompetanse og arbeidsområder.

§ 10.4 Yrkesetisk råd

Yrkesetisk råd velges av landsmøtet, og sammensettes av tre medlemmer fra hver valgseksjon og en fra velferdsviterne. Kun ett av disse medlemmene kan ha en annen utdanning enn bachelor som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. I tillegg oppnevnes to eksterne medlemmer.
Rådets mandat er å bidra til etisk refleksjon og bevissthet blant profesjonsutøverne, og holde etisk diskusjon høyt på organisasjonens dagsorden. Rådet tar imot henvendelser for råd og drøfting av etiske spørsmål.

§ 10.5 Godkjenningsutvalg

Godkjenningsutvalg for de respektive profesjonene oppnevnes av landsstyret etter innstilling fra profesjonsrådene.

Neste